Wykup przedmiotu w leasingu operacyjnym w ujęciu podatkowo-prawnym.

Umowa leasingu operacyjnego na ogół przewiduje możliwość wykupienia przez leasingobiorcę przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu jej obowiązywania. Opcja wykupu stanowi, w tym przypadku wyłącznie propozycję leasingodawcy dotyczącą przedmiotu leasingu. Leasingobiorca może, ale nie musi skorzystać z możliwości wykupu.

Wykup przedmiotu leasingu stanowi czynność odrębną względem  świadczonej usługi leasingu operacyjnego. Tym samym wynagrodzenie z tytułu wykupu przedmiotu leasingu nie stanowi kolejnej raty leasingowej ani też innej płatności             wynikającej z umowy leasingu. Innymi słowy, wykup przedmiotu leasingu operacyjnego traktowany jest, na gruncie ustawy o VAT, jako odrębna czynność. Sprzedawca (finansujący) wystawia odrębną fakturę sprzedaży i rozliczenia z tego tytułu podatek VAT.

W zakresie wykupu przedmiotu leasingu operacyjnego wypowiedział się m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 9.07.2015 r. IBPP2/4512-355/15/RSz, LEX nr 271837, w której czytamy: „(…) umowa leasingu sprowadza się do używania rzeczy i pobierania pożytków, nie rodzi natomiast powstania prawa do rozporządzania towarem jako właściciel. W świetle ustawy o podatku od towarów i usług, leasing jest usługą zdefiniowaną w art. 8 powyższej ustawy. Po zakończeniu podstawowego okresu trwania umowy leasingu- jednym z wariantów jest sprzedaż przedmiotu umowy leasingobiorcy. Opcja wykupu samochodu będącego przedmiotem umowy leasingu jest uprawnieniem, z którego leasingobiorca może skorzystać, ale nie musi. Zatem należy przyjąć, że wykup przedmiotu leasingu jest odrębną czynnością – dostawą towaru-niezwiązaną z samą umową leasingu”

Powyższe ma także konsekwencje w zakresie prawa do odliczania podatku naliczonego przez leasingobiorcę. Prawo to przysługuję w przypadku, gdy nabyty od leasingodawcy towar związany jest z prowadzoną ( przez kupującego – byłego leasingobiorcę) działalnością – oczywiście z ograniczeniem do 50 procentowej kwoty podatku naliczonego względem samochód osobowych, których nie można uznać za wykorzystywane wyłącznie w działalności gospodarczej przedsiębiorcy.

Źródło: ”Leasing w ujęciu podatkowym, bilansowym oraz prawnym” Wolters Kluwer.